@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 03.2015

@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
 
- Ngày 31-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Confession is the sacrament of the tenderness of God, his way of embracing us.
Diễn nghĩa: 
Bí tích hoà giải là bí tích của lòng nhân từ Chúa, là cách Ngài âu yếm vỗ về chúng ta.

***

- Ngày 30-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Holy Week is a privileged time when we are called to draw near to Jesus: friendship with him is shown in times of difficulty.
Diễn nghĩa: 
Tuần Thánh là thời gian dành riêng để mời gọi chúng ta đến gần Chúa Giêsu: tình bạn được thể hiện trong những lúc khó khăn.

***
- Ngày 28-03-2015

Tweet - Anh ngữ: As disciples of Christ, how can we not be concerned for the good of the weakest?
Diễn nghĩa: 
Là môn đệ Chúa Kitô, làm sao chúng ta có thể không quan tâm đến lợi ích của những người yếu kém?
 
***

- Ngày 24-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Suffering is a call to conversion: it reminds us of our frailty and vulnerability.
Diễn nghĩa: 
Đau khổ là một ơn gọi biến đổi: nó nhắc nhở rằng chúng ta thật mong manh và dễ bị tổn thương.
 
***

- Ngày 23-03-2015

Tweet - Anh ngữ: May every Church and Christian community be a place of mercy amid so much indifference.
Diễn nghĩa: 
Ước gì mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn Kitô hữu là nơi dành cho lòng thương xót thay vì quá nhiều sự thờ ơ!
 
***

- Ngày 17-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Let us allow God to fill our hearts with his goodness and mercy.
Diễn nghĩa: 
Hãy để Thiên Chúa đổ đầy lòng từ bi và tình thương xót của Ngài trong tâm hồn chúng ta.
 
***

- Ngày 14-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Lent is a time for drawing near to Christ by listening to the word of God and celebrating the sacraments.
Diễn nghĩa: 
Mùa Chay là thời gian để đến gần với Chúa Kitô bằng cách lắng nghe Lời Chúa và cử hành các bí tích.
 
***

- Ngày 12-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Beware of getting too comfortable!  When we are comfortable, it’s easy to forget other people.
Diễn nghĩa: 
Hãy coi chừng cuộc sống thoải mái! Khi quá đủ đầy, chúng ta dễ dàng quên tha nhân. 
 
***

- Ngày 10-03-2015

Tweet - Anh ngữ: In the roughest moments, remember: God is our Father; God does not abandon his children.
Diễn nghĩa: 
Trong những lúc khó khăn, hãy nhớ rằng: Thiên Chúa là Cha chúng ta; Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái mình.

***
- Ngày 07-03-2015

Tweet - Anh ngữ: Let us build our lives of faith on the rock who is Christ.
Diễn nghĩa: 
Hãy xây dựng đời sống đức tin của chúng ta trên nền đá, là Đức Kitô.
 
***

- Ngày 05-03-2015

Tweet - Anh ngữ: If we are too attached to riches, we are not free.  We are slaves.
Diễn nghĩa: 
Nếu quá lệ thuộc vào sự giàu có, chúng ta sẽ không được tự do, mà là nô lệ.
 
***
 
- Ngày 03-03-2015

Tweet - Anh ngữ: The heart grows hard when it does not love. Lord, give us a heart that knows how to love.
Diễn nghĩa: 
Trái tim sẽ nên chai cứng khi nó không yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương.
 
***