@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 05.2015

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 05.2015
- Ngày 28-05-2015

Tweet - Anh ngữ: Christians are witnesses not to a theory, but to a Person: Christ risen and alive, the one Saviour of all.
Diễn nghĩa: Kitô hữu không phải là chứng nhân cho một chủ thuyết mà cho một Con Người: Đức Kitô Sống Lại và Hằng Sống, là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của mọi người.
 
- Ngày 26-05-2015

Tweet - Anh ngữ: We can observe the Fourth Commandment by loving visits to our aging grandparents.
Diễn nghĩa: Chúng ta có thể tuân giữ giới răn thứ tư bằng cách âu yếm viếng thăm ông bà mình.

- Ngày 19-05-2015

Tweet - Anh ngữ: God is always waiting for us, he always understands us, he always forgives us.
Diễn nghĩa: Thiên Chúa mãi luôn chờ đợi chúng ta, luôn thấu hiểu và tha thứ cho chúng ta.
 
- Ngày 16-05-2015

Tweet - Anh ngữ: It is better to have a Church that is wounded but out in the streets than a Church that is sick because it is closed in on itself. 

Diễn nghĩa: Một Giáo hội bị thương tích trên đường phố thì tốt hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì bị giam hãm trong chính bản thân mình.

- Ngày 12-05-2015

Tweet - Anh ngữ: Why is it so difficult to tolerate the faults of others? Have we forgotten that Jesus bore our sins?

Diễn nghĩa: Sao chúng ta khó tha thứ những lỗi lầm của người khác? Chúng ta quên rằng Chúa Giêsu đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta sao?

***
- Ngày 10-05-2015

Tweet - Anh ngữ: Let us learn to live with kindness, to love everyone, even when they do not love us.

Diễn nghĩa: Chúng ta hãy học biết sống nhân ái, yêu thương mọi người, ngay cả với người không yêu thương chúng ta.

***

- Ngày 07-05-2015

Tweet - Anh ngữ: When we cannot earn our own bread, we lose our dignity. This is a tragedy today, especially for the young.

Diễn nghĩa: Khi một người không có cái ăn, họ đánh mất luôn phẩm giá (“bần cùng sinh đạo tặc”). Đó là bi kịch của ngày nay, đặc biệt đối với giới trẻ.
 

***

- Ngày 05-05-2015

Tweet - Anh ngữ: It is good for us to spend time before the Tabernacle, to feel the gaze of Jesus upon us.

Diễn nghĩa: Thật hữu ích khi ta bỏ chút thời gian hiện diện trước Nhà Tạm để cảm nhận ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn chúng ta.