@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2016

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 06.2016

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 30/06/2016 

- This Jubilee of mercy is a time of reconciliation for everyone.
Năm Thánh Lòng Thương Xót này là thời gian hòa giải dành cho mọi người.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 29/06/2016 

- Today the Lord repeats to all pastors: follow me despite the difficulties, follow me by proclaiming the Gospel to all.
Hôm nay Chúa lặp lại với tất cả các Chủ chăn: Hãy theo Ta mặc bao gian khó, hãy theo Ta loan báo Tin Mừng cho mọi người

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 28/06/2016 

- If God is present in our life, the joy of bringing the Gospel will be our strength and our happiness.
Nếu Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta thì niềm vui truyền bá Tin Mừng sẽ là sức mạnh và niềm hạnh phúc của chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 25/06/2016 

- The sufferings of the Armenians are our own, they are the sufferings of the members of Christ’s Mystical Body.
Nỗi đau của người dân Armenia cũng là nỗi đau của chúng ta, đó là nỗi đau của các chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 24/06/2016 

- The commitment to full unity and cooperation among all the Lord’s disciples is like a radiant light in a dark night.
Việc dấn thân cho sự hiệp nhất và cọng tác toàn vẹn giữa các môn đệ của Chúa giống như tia sáng chiếu vào đêm đen

Pope Francis
 (@Pontifex)

    Ngày 23/06/2016 

- Please accompany me with your prayers during my apostolic journey to Armenia.
Xin hãy đồng hành với tôi trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Armenia bằng lời cầu nguyện của các bạn.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 21/06/2016 

- Being Christian involves joining one’s own life, in all its aspects, to the person of Jesus and, through Him, to the Father.
Làm người Kitô Hữu có nghĩa là nối kết đời mình, trong tất cả mọi khía cạnh, với con người của Đức Giêsu và, qua Ngài, với Đức Chúa Cha.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 21/06/2016 

- People are the primary artisans of their own development, the first in charge!
Nhân dân là người kiến tạo chính cho việc phát triển chính mình, là người chịu trách nhiệm đầu tiên!

Pope Francis
 (@Pontifex)

    Ngày 20/06/2016 

- We are all on a journey to the common house of heaven, where we will be able to admire with joyful wonder the mystery of the universe.
Tất cả chúng ta đang trên hành trình về ngôi nhà chung trên thiên đàng, nơi đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự huyền nhiệm của vũ trụ trong ngạc nhiên vui sướng.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 19/06/2016 

- Let us join in prayer with our Orthodox brothers and sisters for the Holy and Great Council of the Orthodox Church opening today in Crete.
Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cùng anh chị em Chính Thống giáo ngày hôm nay khai mạc Đại Thánh Công đồng Giáo Hội Chính Thống tại Crete.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 16/06/2016 

- Even in the worst situation of life, God waits for me, God wants to embrace me, God expects me.
Ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất của cuộc sống, Thiên Chúa chờ đợi ta, Thiên Chúa muốn ôm ấp ta, Thiên Chúa ngóng chờ ta.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 15/06/2016 

- Dear elderly friends, God does not abandon you; he is with you! With his help you are and you continue to be the memory for your people.
Hỡi các bạn già, Chúa không bỏ rơi các bạn; Ngài ở với bạn! Ngài giúp các bạn trở thành và mãi mãi trở thành ký ức sống động của dân tộc mình.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 14/06/2016 

- The future of society requires the fruitful encounter between young and old.
Tương lai của xã hội đòi hỏi sự gặp gỡ có hiệu quả giữa giới trẻ và người già.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 13/06/2016 

- I invite all of the institutions of the world to give a voice to all of those who suffer silently from hunger.
Tôi mời gọi các tổ chức quốc tế lên tiếng cho những người đang âm thầm đau khổ vì thiếu ăn.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 12/06/2016 

- Dear sick people, entrust yourselves to the Spirit who will not fail you with the consoling light of his presence.
Các bệnh nhân thân mến, hãy phó thác cho Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng mang lại ánh sáng ủi an từ sự hiện diện của Ngài.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 11/06/2016 

- Do not tire of asking in prayer for the Lord’s help especially in difficulty.
Đừng mệt mỏi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, đặc biệt trong những lúc khó khăn.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 10/06/2016 

- The tenderness of God is present in the lives of all those who attend the sick and understand their needs, with eyes full of love.
Sự dịu dàng của Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của những con người gần gũi các bệnh nhân và hiểu các nhu cầu của họ, với đôi mắt đầy tình thương.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 09/06/2016 

- We need to recognize the fundamental values of our common humanity, values in the name of which we can and must cooperate.
Chúng ta cần phải nhận ra các giá trị chung của nhân loại, nhân danh các giá trị đó chúng ta có thể và cần phải hợp tác.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 08/06/2016 

- Let us protect the oceans, part of the “global commons”, vital for our water supply and the variety of living creatures!
Chúng ta hãy bảo vệ các đại dương là phần tài sản chung toàn cầu, thiết yếu cho nguồn cung của nước và sự đa dạng của sinh vật!

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 07/06/2016 

- In this age lacking in social friendship, our first task is that of building community.
Trong thời đại thiếu vắng tình thân trong xã hội, nhiệm vụ trước hết của chúng ta là xây dựng cộng đồng.


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 06/06/2016 

- We need to discover the gifts of each person: may communities transmit their own values and be open to the experiences of others.
Chúng ta cần khám phá ơn thiên phú nơi mỗi con người: Ước gì các cộng đồng phổ biến các giá trị của họ và cởi mở đối với các kinh nghiệm của người khác.

Pope Francis
 (@Pontifex)

    Ngày 05/06/2016 

- The Saints are not supermen, nor were they born perfect. When they recognized God’s love, they followed it and served others.
Các thánh không phải là những siêu nhân, cũng không phải sinh ra đã hoàn hảo. Khi họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, họ bước theo Ngài và phục vụ tha nhân.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 04/06/2016 

- Let us hear the cry of the victims and those suffering, no family without a home, no child without a childhood.
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng khóc than của các nạn nhân và những người bất hạnh, không gia đình chẳng có nhà cửa, không con cái chẳng có tuổi thơ.

Pope Francis (@Pontifex)

    Ngày 03/06/2016 

- Our priestly life is given over in service, in closeness to the People of God, with the joy of those who hear the Lord.
Đời linh mục của chúng ta được trao ban qua việc phục vụ, việc gần gũi dân Chúa, với niềm vui của người lắng nghe được tiếng Chúa

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 02/06/2016 

- Let us pray together for the Jubilee for Priests from 1-3 June. Visit Jubilee for Priests
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Năm Thánh Linh Mục từ ngày 1 - 3/6. Xem thêm tại:Jubilee for Priests

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/06/2016 

- When disciples of Christ are transparent in heart and sensitive in life, they bring the Lord’s light to the places where they live and work.
Khi các môn đệ Đức Kitô có quả tim trong suốt và cuộc sống nhạy cảm, họ mang ánh sáng của Chúa đến nơi họ sống và làm việc.

Nguồn tin: www.cuucshuehn.net