@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 08.2015

@Pontifex - Tin nhắn Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ tháng 08.2015

- Ngày 28-08-2015

Tweet - Anh ngữ: Lord, help us always to be more generous and closer to poor families.
Diễn nghĩa: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quảng đại hơn và gần gũi hơn với những gia đình nghèo khó.

- Ngày 25-08-2015

Tweet - Anh ngữ: A Christian who is too attached to riches has lost his way.
Diễn nghĩa: Kitô hữu mà quá lệ thuộc vào tiền bạc thì đã lầm đường rồi.

- Ngày 21-08-2015

Tweet - Anh ngữ: Reading the Gospel each day helps us to overcome our selfishness and to follow Jesus our Teacher with dedication.
Diễn nghĩa: Đọc Tin Mừng hằng ngày giúp chúng ta vượt qua ích kỷ và kiên quyết bước theo Thầy Giêsu.

- Ngày 18-08-2015

Tweet - Anh ngữ: When we experience the merciful love of the Father, we are more able to share this joy with our neighbour.
Diễn nghĩa: Được trải nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta có khả năng chia sẻ tốt hơn niềm vui này với tha nhân.
 
- Ngày 15-08-2015

Tweet - Anh ngữ: Mary’s life shows that God accomplishes great deeds through those who are the most humble.
Diễn nghĩa: Cuộc đời Đức Maria chứng tỏ rằng Thiên Chúa hoàn thành những công trình vĩ đại qua những người hèn mọn nhất.

- Ngày 13-08-2015

Tweet - Anh ngữ: Mary is full of grace.  She is a sure refuge for us in times of temptation.
Diễn nghĩa: Mẹ Maria đầy ơn phúc là nơi trú ẩn an toàn cho chúng ta trước mọi cám dỗ.
 
- Ngày 08-08-2015

Tweet - Anh ngữ: We are all sinners. Let us be transformed by God’s mercy.
Diễn nghĩa: Chúng ta đều là tội nhân. Hãy để cho lòng thương xót Chúa biến đổi chúng ta.
 
- Ngày 06-08-2015

Tweet - Anh ngữ: We learn many virtues in our Christian families.  Above all, we learn to love, asking nothing in return.
Diễn nghĩa: Trong gia đình Kitô hữu, chúng ta học được rất nhiều nhân đức; đặc biệt là yêu thương mà không đòi đền đáp.
 
 
- Ngày 04-08-2015

Tweet - Anh ngữ: Let us allow the love of God to take deep root within us.  In so doing, we will be able to give ourselves to others.
Diễn nghĩa: Hãy để cho tình yêu Thiên Chúa để bén rễ sâu trong chúng ta. Khi đó, chúng  ta mới có thể hy sinh bản thân mình vì tha nhân.