Vinh Hương - Chương trình Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ

Chương trình đón tiếp và thánh lễ bổ nhiệm Cha Tân Quản Xứ Vinh Hương