VUI HỌC LỜI CHÚA: Chúa Nhật XIX Thường Niên


  Tin Mừng Mt 14,22-33