Cáo phó: Ông GB Hoàng Văn Đề đã an nghỉ trong Chúa

Cáo phó: Ông GB Hoàng Văn Đề đã an nghỉ trong Chúa
Trong niềm xác tín vô biên nơi Chúa Kitô Phục sinh 
Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin:CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Làm phép: 19 giờ 30 ngày 09.12.2018
Nhập quan: 4 giờ 00 ngày 10.12.2018
Di quan: 4 giờ 15 ngày 10.12.2018
Thánh lễ an táng vào lúc 4 giờ 45 ngày 10.12.2018
tại nhà thờ Vinh Hương, sau đó an nghỉ tại đất thánh giáo xứ


Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến.